Podstawy prawne

Podstawy prawne

Poniżej przedstawiamy wybrane akty prawne owiązujące w zakresie gospodarki odpadami oraz wykaz decyzji na unieszkodliwianie i transport odpadów:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 stycznia 2014 r. (Dz.U. 2014 Poz. 107) – w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 1923) – w sprawie katalogu odpadów

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.