Technologia

Technologia

OPIS TECHNOLOGII UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH
W ZAKŁADACH SANITARNYCH W KRAKOWIE

Metoda spalania.

Do unieszkodliwiania odpadów zastosowano metodę dwustopniowego spalania. W pierwszym stopniu następuje zagazowanie odpadów. Wytworzony w procesie gaz kierowany jest do drugiego stopnia gdzie w wysokotemperaturowej komorze dopalania, po czasie ok. 2 sek. zostaje całkowicie dopalony. Układ pomiarowo-sterujący zapewnia najbardziej optymalny przebieg każdej fazy procesu z uwzględnieniem zarówno rozruchu instalacji, pracy przy pełnym obciążeniu jak i jej zatrzymaniu.

Oczyszczanie gazów spalinowych.

W celu utrzymania określonych prawem wielkości emisji, zakład wyposażony jest w wielostopniowy system oczyszczania gazów. Składa się on z tzw. systemu suchego, który stanowią nowoczesne filtry workowe oraz systemu mokrego, na który składają się: płuczka Venturiego ze specjalnie regulowanym, stałym przepływem gazów, wentylator i kolumna absorpcyjna. Układ mokry zasilany jest automatycznie, specjalnie przygotowanym wodnym roztworem alkalicznym o stałym pH, wyłapującym i wiążącym zanieczyszczenia. Przed wylotem do atmosfery gazy przechodzą dodatkowo przez skraplacz usuwający z nich większe cząstki wody.

Sterowanie urządzeń.

Sterowanie pracą urządzeń jest dokonywane poprzez urządzenie pomiarowo-sterująco-regulacyjne, składające się z komputera sterującego, przetworników sygnałów, przekaźników, rejestratora parametrów pracy, wyłączników i zabezpieczeń. Przebieg procesu spalania jest zobrazowany za pomocą wyświetlaczy oraz synoptycznego schematu urządzenia, wskaźników oraz lampek sygnalizacyjnych i jest regulowany całkowicie automatycznie.

Pozostałości procesu spalania.

Podczas procesu spalania odpadów szpitalnych następuje 85% redukcja ich masy. Pozostałości w postaci żużli i popiołów przekazywane są do unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Emisja zanieczyszczeń.

Zakład nasz posiada Decyzję Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, określającą dopuszczalną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki wielostopniowemu, zaawansowanemu technologicznie systemowi oczyszczania spalin Zakład dotrzymuje wszystkich norm zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Oczyszczanie ścieków.

W Zakładzie zainstalowany został nowoczesny system oczyszczania ścieków a woda technologiczna krąży w obiegu zamkniętym. Dzięki wprowadzonym ulepszeniom w chwili obecnej Zakład nie generuje niebezpiecznych dla środowiska ścieków przemysłowych.